INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej. W celu zwiększenia przejrzystości poniższego tekstu pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni. Dlatego w dalszej części tej informacji „Ty” - oznaczać będzie Ciebie, naszego Klienta, czyli osobę fizyczną, której dane osobowe przetwarzamy w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji.

I. Administrator danych osobowych

My, czyli - ITC INTERNATIONAL TRADE CORPORATION DARIUSZ CIECIERSKI z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Płocka 7, NIP: 774-27-66-853 - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1) w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami przez Ciebie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),

  2) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w szczególności związanych z rękojmią i gwarancją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora),

  3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

  2) podwykonawcom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w szczególności hostingodawcom, firmom księgowym, kancelariom prawnym,

  3) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą,

  4) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1).

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w szczególności do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej przez nas z Tobą umowy, a gdy przepisy prawa (np. rachunkowe) będą obligować nas do przetwarzania Twoich danych osobowych przez dłuższy czas  - także przez okres wynikający z tych przepisów.

VI. Twoje prawa Przysługuje Ci:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (pierwsza kopia jest darmowa, za kolejne możemy naliczyć opłatę w uzasadnionej wysokości);

  2) prawo do poprawienia i uzupełnienia swoich danych, jeśli są błędne, niekompletne lub nieaktualne;

  3) prawo żądania usunięcia swoich danych;

  4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych;

  6) prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora;

  7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe Pani niezgodnie z przepisami prawa.

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc na adres: ITC INTERNATIONAL TRADE CORPORATION DARIUSZ CIECIERSKI, 09-400 Płock, ul. Płocka 7, bądź na adres elektroniczny: itcpoland@itcpoland.com , dołączając na kopercie lub w temacie e-maila dopisek „Dane osobowe”. 

Pamiętaj, że przed realizacja Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie usługi.